AWOgyn Webinarreihe

Dienstag, den 4. Juli 2023Online

Kontakt

AWOgyn e.V.
Repräsentanz der DGGG und Fachgesellschaften

Jägerstr. 58-60
10117 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 514 88 33 39
Fax: +49 (0) 30 514 88 344
E-Mail: info@awogyn.de


Online-Registrierung

Lipofilling/Fatgrafting - Dienstag, der 4. Juli 2023

LFM Lipofilling/Fatgrafting - Mitglied AWOgyn e.V.

kostenfrei

LFNM Lipofilling/Fatgrafting - Nicht-Mitglied AWOgyn e.V.

50 EUR